GETEC

biological wastewater treatment

biological wastewater treatment

Phạm vi ứng dụng của thiết bị Đặc điểm Cơ sở kinh doanh áp dụng chủ yếu Chất liệu
1. Xử lý bằng phương pháp sinh học bằng vi sinh vật sau khi xử lý bằng phương pháp hóa học
2. Hiệu suất xử lý
-Chất hữu cơ : 85 ~ 95%
-Chất vô cơ : 90 ~ 95%
-Chất phù du (SS) : > 85%
-Nitơ tổng (TN) : > 80%
-Photpho tổng (TP)(TP) : > 70%
1. Có thể áp dụng vào việc xử lý nước thải khó phân giải
2. Có thể áp dụng cho nước thải của các chất gây ô nhiễm như nitơ và chất hữu cơ nồng độ cao
3. Hiệu suất xử lý cao
4. Có thể áp dụng cho nhiều loại nước thải đa dạng
-Ngành nhuộm/ dệt
-Thuộc da/ gia công lông thú
-Chế biến thực phẩm
-Ngành sản xuất giấy
-Dược phẩm hữu cơ
-Nước thải sinh hoạt/ nước cống
Có thể bỏ thiết bị xử lý bằng phương pháp hóa học tùy theo chủng loại và đặc tính của nước thải  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email