GETEC

Cấp phép về môi trường

1. Xin cấp phép môi trường

Điều tra, phân tích,
tư vấn và cung cấp
thông tin về quy chế
liên quan đến môi trưởng
ở trong và ngoài nước
Chẩn đoán và điều
tra về quy chế môi
trường liên quan đến
vị trí, xây dựng, vận
hành và quản lý các hệ
thống cũng như cơ sở
kinh doanh
Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh xây dựng công trình chuyên về môi trường, không khí và chất lượng nước [ Số đăng ký: Không khí số 2, Chất lượng nước số 30, Thành phố Daegu ]
Đăng ký liên quan đến môi trường và tư vấn, cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính liên quan đến môi trường như xin cấp phép
Chẩn đoán, điều tra và đào tạo về cách thức xử lý tối ưu và phòng ngừa ô nhiễm môi trường

2. Nội dung về công việc xin cấp phép an toàn và môi trường

Luật liên quan đến môi trường

 • • Luật bảo tồn môi trường không khí
 • • Luật về bảo tồn hệ sinh thái nước và chất lượng nước
 • • Luật quản lý chất thải
 • • Luật quy định về tiếng ồn/ chấn động
 • • Luật ngăn chặn mùi hôi
 • • Luật quản lý chất hóa học
 • Luật về đăng ký và đánh giá chất hóa học

Luật bảo đảm an toàn công nghiệp

 • • Bản kế hoạch phòng tránh tác nhân nguy hiểm và gây hại
 • • Đánh giá ảnh hưởng đến bên ngoài
 • • Báo cáo an toàn quy trình

3. Thành tích xin cấp phép về môi trường

Năm/ Cấp phép môi trường/ Hạng mục/ Số lần thực hiện

Năm/ Cấp phép môi trường/ Hạng mục/ Số tiền thực hiện/ Tỷ trọng

 • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
 • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
  Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email