GETEC
Thiết bị tái sử dụng khí ga ở bãi chôn lấp là gì? Biện pháp quản lý chất thải của Hàn Quốc
Đây là thiết bị thu gom, tinh chế khí ga phát sinh từ bãi chôn lấp rác hữu cơ và tài nguyên hóa bằng cách dùng làm nhiên liệu cho máy phát điện và lò hơi. Luật của Hàn Quốc quy định phải lắp đặt các thiết bị xử lý như thiêu hủy khí chôn lấp hoặc thiết bị xử lý phát điện/ nhiên liệu hóa trong trường hợp xử lý chất thải hữu cơ (Phụ lục 7, Điều 20 Quy tắc thi hành Điều 30 Luật quản lý chất thải)

Bằng độc quyền sáng chế số 10-1021583

landfill gas recovery systems

landfill gas recovery systems2

  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email