GETEC

Đánh giá ảnh hưởng của bên ngoài và kế hoạch quản lý tác nhân gây hại

● Khái quát về đánh giá ảnh hưởng đến bên ngoài

+ Chế độ đánh giá ảnh hưởng đến bên ngoài

Đây là chế độ trong đó người muốn lắp đặt, vận hành trang thiết bị xử lý chất hóa học gây hại phải đánh giá trước ảnh hưởng đến môi trường hay con người ở khu vực xung quanh cơ sở kinh doanh khi phát sinh tai nạn hóa chất.

+ Đối tượng đánh giá

Cơ sở kinh doanh muốn lắp đặt, vận hành trang thiết bị xử lý chất hóa học gây hại [Điều 23.1 Luật quản lý hóa chất]

● Trình tự xử lý Bản đánh giá ảnh hưởng đến bên ngoài

+ Quy định chuyển tiếp

1) Trang thiết bị mới: Thi hành từ năm 2015
2) Trang thiết bị hiện hành: Thi hành mở rộng theo từng giai đoạn theo quy định chuyển tiếp (5 năm)
•Đối tượng đăng ký kinh doanh và cấp phép hiện tại [Điều 6, Quy tắc bổ sung, Quy tắc thi hành Luật quản lý hóa chất]
1. Nộp năm 2015
- Đối tượng lập và nộp báo cáo về tính an toàn của quy trình theo Điểm 1-7 Khoản ① Điều 33.6 Lệnh thi hành Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
- Đối tượng lập và nộp kế hoạch nâng cao tính an toàn theo Điều 13.2 Luật quản lý an toàn khí cao áp
2. Nộp năm 2016
- Đối tượng lập và nộp báo cáo về tính an toàn của quy trình theo phụ lục đính kèm 10 Lệnh thi hành Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
- Lượng xử lý hàng năm từ 1.000 tấn trở lên
3. Nộp năm 2017
- Đối tượng lập và nộp báo cáo về tính an toàn của quy trình theo phụ lục đính kèm 10 Lệnh thi hành Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
- Lượng xử lý hàng năm từ 1.000 tấn trở lên
4. Nộp năm 2018: Lượng xử lý hàng năm từ 100 tấn trở lên
5. Nộp năm 2019: Lượng xử lý hàng năm từ 100 tấn trở lên

● Khái quát về Bản kế hoạch quản lý tác nhân gây hại

+ Chế độ liên quan đến Bản kế hoạch quản lý tác nhân gây hại

Đây là chế độ liên quan đến Bản kế hoạch quản lý tác nhân gây hại, một chương trình phòng ngừa sự cố tổng hợp nhằm quản lý tác nhân gây hại của thiết bị sử dụng hóa chất gây hại, trong đó người sử dụng một lượng nhất định chất đề phòng sự cố phải lập và thực thi chương trình phòng ngừa sự cố, đánh giá tác động đến bên ngoài và biện pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp, đồng thời thông báo các thông tin liên quan cho cư dân xung quanh được biết

+ Đối tượng đánh giá

Người sử dụng một lượng nhất định các chất đề phòng sự cố (69 loại) [Phụ lục đính kèm 10 Quy tắc thi hành Luật quản lý hóa chất]

● • Trình tự xử lý Bản kế hoạch quản lý tác nhân gây hại

+ Quy định chuyển tiếp

1) Trang thiết bị mới: Thi hành từ năm 2015
2) Trang thiết bị hiện hành: Đối tượng cấp phép và đăng ký kinh doanh hiện áp dụng hằng năm (3 năm) theo quy định chuyển tiếp [Điều 6, Quy tắc bổ sung, Quy tắc thi hành Luật quản lý hóa chất]
1. Nộp năm 2015
- Đối tượng lập và nộp báo cáo về tính an toàn của quy trình theo Điểm 1-7 Khoản ① Điều 33.6 Lệnh thi hành Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
- Đối tượng lập và nộp kế hoạch nâng cao tính an toàn theo Điều 13.2 Luật quản lý an toàn khí cao áp
2. Nộp năm 2016
- Đối tượng lập và nộp báo cáo về tính an toàn của quy trình theo phụ lục đính kèm 10 (발표) Lệnh thi hành Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
3. Nộp năm 2017: Các cơ sở kinh doanh khác
+ Tiêu chuẩn lắp đặt và quản lý thiết bị xử lý (Phân loại thành 6 chủng loại thiết bị)
- Tiêu chuẩn trang thiết bị và thiết bị sử dụng, sản xuất (kết cấu xây dựng, van đường ống dẫn, phòng ngừa sự cố, giảm thiệt hại, khác)
- Tiêu chuẩn trang thiết bị và cơ sở vật chất lưu trữ, bảo quản trong nhà (như trên)
- Tiêu chuẩn trang thiết bị và cơ sở vật chất lưu trữ, bảo quản ngoài trời (như trên)
- Tiêu chuẩn trang thiết bị và cơ sở vật chất lưu trữ, bảo quản dưới tầng hầm (như trên)
+ Hoãn thi hành trong 5 năm đối với các hệ thống hiện hành (đến 31 tháng 12 năm 2019)
+ Hệ thống xử lý chất hóa học gây hại trùng với chất gây nguy hiểm
- Ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn của Khoản 3 - Khoản 4 Luật quản lý an toàn chất gây nguy hiểm
- Ưu tiên áp dụng Luật quản lý chất hóa học trong trường hợp không có tiêu chuẩn đặc biệt theo như Luật quản lý an toàn chất gây nguy hiểm hoặc trường hợp Viện trưởng Viện an toàn hóa chất có thông báo hoặc quy định cụ thể
  • Công ty TNHH Globe Environment Tec.
  • 13-12, đường số 8, đường Secheonbuk, thị trấn Dasa, huyện Dalseong, thành phố Daegu
    Điện thoại : 053-957-4512 FAX : 053-956-4640 E-mail : getec@daum.net

Copyright ⓒ GETEC. All Rights Reserved. email